Cổ nhân đàm luận/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trương-Nghi học Quỉ-Cốc tiên-sinh, thành tài rồi, đi du-thuyết các nước, thường theo tướng-quốc nước Sở đi dự tiệc, một hôm tướng-quốc mất ngọc, nghi cho Trương-nghi lấy, bèn bắt đánh mấy chăm doi, nhưng không nhận, sau phải tha. Nghi về nhà than-thở với vợ. Vợ bảo rằng: « Dá đừng đi học nghề du-thuyết thì có đâu nhục như vậy! » Trương- Nghi chỉ vào mồm mình mà bảo vợ rằng: « Ta dẫu bị đòn đau ở lưng, song lưỡi ta còn đây, rồi sau sẽ biết » Nói song, đi sang nước Triệu, nhờ có Tô-Tần dúp-đỡ được làm tướng nước Tần. Khi làm tướng rồi, mới đưa hịch sang tướng-quốc nước Sở rằng: « Trước ta theo ngươi dự tiệc, ngươi vu cho ta ăn cắp ngọc mà đánh ta, vậy nay người dữ nước ngươi cho khéo, ta bây giờ mới thực sắp đến ăn cắp thành-chì nước ngươi đó. » Rồi cử đại binh sang đánh Sở.