Cổ nhân đàm luận/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Quân Mông-Cổ sang đánh, quân ta thế nguy, thua luôn. Vua Trần-Nhân-Tôn bảo ngài rằng: « Thế dặc nay to quá, chống lại với nó thì dân-sự tàn-hại, hay chẫm chịu hàng, để cứu muôn dân? » Ngài tâu rằng: « Bệ-hạ nói vậy thực là nhân-đức, nhưng còn tôn miếu xã tắc thì sao? nếu bệ-hạ muốn hàng, xin chờ bao giờ đầu tôi dơi đã sẽ hàng. » Vua nghe nói yên lòng cất quân đánh. Lại một khi ngài đuổi tướng Nguyên, đến sông Hoa-giang, bảo quân-sĩ rằng: « Trận này không phá song được quân Nguyên, thề không về đến sông này nữa. » Vì thế quân sĩ đều hết lòng quyết-chiến.