Cổ nhân đàm luận/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ông Tô-Hiến-Thành làm quan đời nhà Lý. Khi ông sắp mất có quan Tham-Chi-Chính-Sự là Vũ-Tán-Đường, ngày đêm hầu-hạ quanh dường. Vua Cao Tôn ngự đến nhà thăm hỏi: khi ông mất rồi nên chọn ai thay ông. Ông tâu rằng: « Có quan Dán-nghị-Đại-Phu Trần-Trung-Tá. » Vua ngạc- nhiên hỏi sao không cử Vũ-Tán-Đường? Ông đáp: « nếu bệ-hạ hỏi người hầu-hạ, tôi sin cử Tán-Đường, nhưng hỏi người dúp nước, tôi sin cử Trung-Tá. » Lời nói thiệt chung-thành thay!