Canh một II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Canh một.
Canh một
của Lê Thánh Tông

Xao xác ban vừa[1] một khởi canh,
Giốc[2] ai thánh thót thuở giang thành.
Chồi hoa điểm tuyết hoa tương[3] bạc,
Đèn hạnh ngấn cù[4] bóng loáng xanh.
Hàn tự[5] chuông kia thôi[6] mới đấy,
Tiều lâu[7] người nọ ngủ sao đành ?
Ít nhiều tâm sự trong khi ấy,
Nhỡ lắm thay càng...[8]

   
Chú thích

  1. Ban vừa: Vừa lúc
  2. Giốc: Tù và
  3. Tương: Thiếp
  4. Ngấn cù: Hắt ra đường
  5. Hàn tự: Chùa vắng
  6. Thôi: Giục
  7. Tiều lâu: Lầu canh
  8. Sách cũ chép thiếu ba chữ