Bước tới nội dung

Chơi núi Tượng sơn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Chơi núi Tượng sơn  (1929) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 144, tháng 11-1929.

Ngày hạ buổi gió hoà mây lạnh,
Dắt tay lên tuyệt đỉnh Tượng sơn.
Đầu non tranh phủ xanh non,
Xa trông xanh rợn càn khôn bốn bề.
Đường núi xuống quanh về nẻo tắt,
Đua hái hoa cài giắt mái đầu.
Tranh nhau múa hát qua cầu,
Hoa vàng gió cuốn bay màu phất phơ.
Xinh thay cảnh vật nên thơ!