Chử Đồng Tử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chử Đồng Tử
của Lê Thánh Tông

Hiền thảo dòng nhà thấu bích thiên[1],
Đành hay[2] phúc thiện máy từ nhiên[3].
Mấy thu nhem nhuốc rèn gan sắt,
Một phút giàu sang kết bạn tiên.
Triệu Việt nạn xong[4] nên nghiệp cả,
Ức Trai mộng tỏ[5] phỉ lời nguyền.
Anh linh miếu dõi lừng hương khói,
Còn nước còn non tiếng hãy truyền[6].

   
Chú thích

  1. Bích thiên: Trời xanh
  2. Đành hay: Đành rằng
  3. Từ nhiên: Tự nhiên
  4. Triệu Việt nạn xong: Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục), được Chử đồng Tử hiển linh giúp đánh thắng giặc Lương. Chử đồng Tử cỡi rồng vàng từ không trung bay xuống trút móng rồng cho Quang Phục và bảo đem cắm lên đầu đâu mâu. Nhờ có móng rồng, nên Quang Phục đánh được quân xâm lược nhà Lương, giết được Dương Sằn, đóng đô ở Long Biên, xưng là Triệu Việt Vương
  5. Ức Trai mộng tỏ: Tương truyền một đêm Nguyễn Trãi đến cầu mộng ở đền thờ Chử Đồng Tử và đuợc biết Lê Lợi là bậc chân chúa, ông bèn lặn lội vào Lỗi Giang theo giúp Lê Lợi, đánh tan được giặc Minh
  6. Bản cũ chép hai chữ cuối bài là "hãy còn" chúng tôi cho là lầm, vì thất vận