Hạnh Thục ca/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Giận Tây dân chẳng phục tình,
Văn thân[1] mấy đạo tranh hành giết nhau.
Thừa cơ phá huyện cướp châu,
Làm cho lê thứ lo âu nghiêng nghèo.
Vu cho Phò Cát[2] đảng nhiều,
Lâm nghề uổng sát[3] mang điều bất công.
Giải hòa khắp dụ khuyên cùng,
Mà dân chẳng khứng thuận tùng lạ thay.
Dẹp loàn phải cậy ngườì Tây,
Sinh linh tàn hại chầy ngày chửa an.

   
Chú thích

  1. Văn thân: là những người văn học, sĩ-phu.
  2. Phò Cát: là phò-mã Cát.
  3. Uổng sát: là giết oan.