Hạnh Thục ca/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lẽ thời con nối nghiệp cha,
Song còn măng sữa dễ hòa đặng vay.
Định tôn thưa với quan Tây,
Cứ trong lẽ thẳng luận rày phải thay.
Thương người[1] oan khuất bấy chầy,
Con đà khôn lớn vừa nay cầm quyền.
Vốn là cộng đạo đương nhiên,
Giúp trì đã có chư hiền tán tương[2].
Khôn nghi[3] nhờ đức chủ-trương,
Đồng lo chấn chỉnh mối giường sửa-sang.
Kỷ nguyên Thành-thái đăng quang,
Thần dân đẹp dạ, lân bang[4] vui lòng.
Trước lo tôn miếu tiến cung[5],
Sau lo chẩn tuất tai hung dân tình.

   
Chú thích

  1. Thương người: đây là nói thương ông Dục-đức chết oan.
  2. Tán tương: là giúp đỡ.
  3. Khôn nghi: là nói bà Thái-hậu.
  4. Lân bang: đây là nói nước Pháp.
  5. Tiến cung: là cúng lễ nhà tôn-miếu.