Hồng Đức cửu niên Mậu Tuất khoa tiến sĩ đề danh ký

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hồng Đức cửu niên Mậu Tuất khoa tiến sĩ đề danh ký - 洪德九年戊戌科進士題名記  (1484) 
của Nguyễn Đôn Phục

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 9 (1478) do Nguyễn Đôn Phục soạn, dựng ngày 15 tháng 8 niên hiệu Hồng Đức thứ 15 (1484).

洪德九年戊戌科進士題名記 Hồng Đức cửu niên Mậu Tuất khoa tiến sĩ đề danh ký

洪德更化之九載、春官遵舊典、合天下舉人而試之、合格凡六十二名。五月十四日、皇上臨軒策試、閱其所對而品裁之。皇上諭旨、盛名之下、士多難副;是科進士及第無第一名、止賜黎廣志第二名、陳璧宏、黎寧第三名;其餘賜進士出身阮迪心等九名;賜同進士出身阮瓛等五十名。例高題名于石、樹諸學宮、工部因循未果立;後七年甲辰、有詔追立俾、臣敦復為之記。臣仰惟﹕國家之氣運係人材;人材之高下由科目。太祖高皇帝、革天創元之始、試以經義論策、而科目於此權輿。太宗文皇帝、繼志述事、紀綱畢張;大寶開科、人材輩出、而科目於此大振。仁宗皇帝、踵而行之、罔敢失墜。皇上中興、百廢俱舉;三年大比、疏數邊均、次第恩榮、固悉備具。自大寶壬戌至今、凡十科;其得人以供國家無窮之用、猗歟盛哉!題石以識盛事、垂永觀;詎容作輟、隸籍其間者必究。惟朝廷立石之意、端有所在盍求為忠臣為孝子、平居則敢言直諫、尊主庇民;臨事則為國忘家、見危授命;使人歷指其名曰﹕某也忠、某也直、進善斥邪、裨益於國;某也盡節為臣、不負科目;如是愈久愈不磨矣。倘或借一科以為溫飽之資、假此途以為仕宦之徑、止為身謀、遑恤國事。則人將指其名曰﹕某也奸、某也佞、某也先家後國、肥己瘠人;某也陷善黨邪、大汙科目;如是愈久愈招瑕矣。斯立石之深意、豈徒垂悠遠為榮觀而已哉!臣謹奉詔為記、又因述以致勸戒云。臣謹記。


顯恭大夫、翰林院侍書、兼秀林局司訓、臣阮敦復奉敕撰。


謹事郎中書監正字、臣蔡叔廉奉敕書。


茂林郎金光門待詔、臣蘇碍奉敕篆。


洪德十五年八月十五日立

Lập ngày 15 tháng 8 (âm lịch) năm Hồng Đức thứ 15.


賜第一甲三名賜進士及第

黎廣志河平府奇華縣。

陳璧宏建興府天本縣。

黎寧三帶府樂縣。

Ban cho 03 người danh hiệu Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ:

Lê Quảng Chí, huyện Kỳ Hoa phủ Hà Bình.

Trần Bích Hoành, huyện Thiên Bản phủ Kiến Hưng.

Lê Ninh, huyện Yên Lạc phủ Tam Đới.


賜第二甲九名賜進士出身

阮迪心國威府安山縣

武瓊上洪府唐安縣

武惟善建興府天本縣

嚴琳常信府上福縣

阮士原慈山府東岸縣

黃俊良順安府嘉林縣

吳楚玉順安府善才縣

寧沆南策府青林縣

阮僩順安府嘉定縣

Ban cho 09 người danh hiệu Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân:

Nguyễn Địch Tâm, huyện Yên Sơn phủ Quốc Oai.

Vũ Quỳnh, huyện Đường An phủ Thượng Hồng.

Vũ Duy Thiện, huyện Thiên Bản phủ Kiến Hưng.

Nghiêm Lâm, huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín.

Nguyễn Sĩ Nguyên, huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn.

Hoàng Đức Lương, huyện Gia Lâm phủ Thuận An.

Ngô Sở Ngọc, huyện Thiện Tài phủ Thuận An.

Ninh Hãng, huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách.

Nguyễn Giản, huyện Gia Định phủ Thuận An.


賜第三甲五十名賜同進士出身

阮憲 (阮瓛) 慈山府東岸縣

陶景況 (阮景貺) 快州府金洞縣

阮楊祺下洪府長津縣

郭瓚慈山府東岸縣

阮慶融應天府青威縣

尹宏濬常信府上福縣

武信表快州府天施縣

陳貴毅三帶府安朗縣

阮麒順安府細江縣

嚴輔慈山府東岸縣

阮紹知三帶府立石縣

阮儼慈山府東岸縣

楊昺慈山府東岸縣

阮孝忠荊門府炭山縣

裴昌澤常信府清潭縣

阮智寬下洪府四岐縣

阮薈下洪府永賴縣

阮心弘德光府羅江縣

梁榮順安府嘉林縣

費敏順安府嘉林縣

劉熙應天府青威縣

王克運國威府寧山縣

吳金旭荊門府安陽縣

阮謹下洪府長津縣

范勉麟順安府善才縣

陶進康順安府嘉林縣

杜佑建興府懿安縣

陳靚 (˔ꟴ�춬瘡姀Ղ࣠Ղ) 河華府石河縣

阮鏜下洪府長津縣

阮美琦南策府平河縣

阮鼎弼北江府金華縣

阮簡廉慈山府東岸縣

阮壽鯨太平府瑞吳縣

阮炯應天府清威縣

阮則穎河中府弘化縣

謝能傑國威府丹鳳縣

陳允祐三帶府立石縣

黎亨鉉順安府嘉林縣

吳貞執慈山府安豊縣

楊靖三帶府安樂縣

阮德定三帶府立石縣

陳德貞洮江府山闈縣

阮敬諧德光府香山縣

陶霖順安府善才縣

黃賢德光府大祿縣

杜覲富平府普安縣

鄧珙慈山府桂陽縣

黎鑑英都府興元縣

武杰天長府西真縣

黃公党南策府青林縣

Ban cho 50 người danh hiệu Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân:

Nguyễn Hiến, huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn.

Đào Cảnh Huống, huyện Kim Động phủ Khoái Châu.

Nguyễn Dương Kỳ, huyện Trường Tân phủ Hạ Hồng.

Quách Toản, huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn.

Nguyễn Khánh Dung, huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên.

Doãn Hoành Tuấn, huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín.

Vũ Tín Biểu, huyện Thiên Thi phủ Khoái Châu.

Trần Quý Nghị, huyện Yên Lãng phủ Tam Đới.

Nguyễn Kỳ, huyện Tế Giang phủ Thuận An.

Nghiêm Phụ, huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn.

Nguyễn Thiệu Tri, huyện Lập Thạch phủ Tam Đới.

Nguyễn Nghiễm, huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn.

Dương Bính, huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn.

Nguyễn Hiếu Trung, người huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn.

Bùi Xương Trạch, huyện Thanh Đàm phủ Thường Tín.

Nguyễn Trí Khoan, huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng.

Nguyễn Cối, huyện Vĩnh Lại phủ Hạ Hồng.

Nguyễn Tâm Hoằng, huyện La Giang phủ Đức Quang.

Lương Vinh, huyện Gia Lâm phủ Thuận An.

Phí Mẫn, huyện Gia Lâm phủ Thuận An.

Lưu Hy, huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên.

Vương Khắc Mại, huyện Ninh Sơn phủ Quốc Oai.

Ngô Kim Húc, huyện An Dương phủ Kinh Môn.

Nguyễn Cẩn, huyện Trường Tân phủ Hạ Hồng.

Phạm Miễn Lân, huyện Thiên Tài phủ Thuận An.

Đào Tiến Khang, huyện Gia Lâm phủ Thuận An.

Đỗ Hựu, huyện Ý Yên phủ Kiến Hưng.

Trần Sảnh, huyện Thạch Hà phủ Hà Hoa.

Nguyễn Đường, huyện Trường Tân phủ Hạ Hồng.

Nguyễn Nghĩa Kỳ, huyện Bình Hà phủ Nam Sách.

Nguyễn Đỉnh Bật, huyện Kim Hoa phủ Bắc Giang.

Nguyễn Giản Liêm, huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn.

Nguyễn Thọ Kình, huyện Thụy Anh phủ Thái Bình.

Nguyễn Quýnh, huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên.

Nguyễn Tắc Dĩnh, huyện Hoằng Hóa phủ Hà Trung.

Tạ Hùng Kiệt, huyện Đan Phượng phủ Quốc Oai.

Trần Doãn Hựu, huyện Lập Thạch phủ Tam Đới.

Lê Hanh Huyễn, huyện Gia Lâm phủ Thuận An.

Ngô Trinh Chấp, huyện Yên Phong phủ Từ Sơn.

Dương Tĩnh, huyện Yên Lạc phủ Tam Đới.

Nguyễn Đức Định, huyện Lập Thạch phủ Tam Đới.

Trần Đức Trinh, huyện Sơn Vi phủ Thao Giang.

Nguyễn Kính Hài, huyện Hương Sơn phủ Đức Quang.

Đào Lâm, huyện Thiện Tài phủ Thuận An.

Hoàng Hiền, huyện Thiên Lộc phủ Đức Quang.

Đỗ Cận, huyện Phổ Yên phủ Phú Bình.

Đặng Cung, huyện Quế Dương phủ Từ Sơn.

Lê Giám, huyện Hưng Nguyên phủ Anh Đô.

Vũ Kiệt, huyện Tây Chân phủ Thiên Trường.

Hoàng Công Đảng, huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.