Hoàng tinh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đất dư dưỡng được khóm hoàng tinh.
Cấu phương lành để dưỡng mình.
Ai rặng túi thầy chăng đủ thuốc.
Hay vườn đã có vị trường sinh.