Hoa nhài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Môi son bén phấn dây dây.
Đêm nguyệt đưa xuân một nguyệt hay.
Mấy kẻ hồng nhan thì bạc phận.
Hồng nhan kia chớ cậy mình thay.