Không đề (Phan Thanh Giản)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Không đề.
Không đề
của Phan Thanh Giản

Không đề[1]
Hãy nhớ nguồn nhớ cội
Đừng dục lợi cầu vinh
Hãy rõ thấu sự tình
Soi văn minh tiến bộ
Hãy noi gương tông tổ
Lo việc nước phò vua.
Túp lều tranh là sản nghiệp tổ đời
Mười pho sách là tăm hơi lưu giữ
Đừng nhận chức Lang Sa[2] cắt cử
Ráng tiến thân dùng chữ "thành tâm"
Ngậm ngùi thay ngẫm lại "toái cầm"
Tử Kỳ [3] chết mất đập đàn thôi
Non nước cùng ai những ngậm ngùi
Bốn mặt gió xuân, đều bạn cả
Tri âm muốn kiếm lại không người.

   
Chú thích

  1. Tác giả không đặt tên bài thơ.
  2. Lang Sa dịch chữ France (Pháp)
  3. Nhắc tích Bá Nha và Tử Kỳ là hai người bạn thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Quốc. Theo sách Lã Thị Xuân Thu, thì: Bá Nha gảy đàn, Tử Kỳ ở ngoài lắng nghe. Sau, Tử Kỳ mất, Bá Nha buồn rầu đập vỡ đàn vì mất bạn tri âm.