Khai bút

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khai bút
của Nguyễn Khuyến

Ình ịch đêm qua trống các làng,
Ai ai mà chẳng rước xuân sang.
Rượu ngon nhắp giọng đưa vài chén,
Bút mới xô tay thử một hàng.
Ngoài lũy nhấp nhô cò cụ tổng[1],
Cách ao lẹt đẹt pháo thầy Nhang[2].
Một năm một tuổi, trời cho tớ,
Tuổi tờ trời cho, tớ lại càng[3]...

   
Chú thích

  1. Tức cụ Tổng Hào ở gần nhà Nguyễn Khuyến, nhà giàu có, xung quanh nhà có lũy tre bao bọc xanh tốt um tùm, chim cò về đậu ở đây rất nhiều
  2. Ở cách nhà Nguyễn Khuyến một cái ao
  3. Câu này rút ý câu tục ngữ: Càng già, càng dẻo, càng dai