Kinh đề sơ phát

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kinh đề sơ phát
của Nguyễn Khuyến

Chưa tìm được bản chữ Hán, sau đây là phiên âm.

Trù trướng kim chiêu ngã độc hành
Tân vân nhất mạt viên sơn thanh
Thu đa thử khí hòa tiên thực
Vũ thấp sa điền vị khả canh
Dã đỗ bất tri hà xứ thực
Hàn cầm do học khứ niên thanh
Tà dương hồi thủ vân yên ngoại
Đa thiểu tương tri tại Lạc Thành