25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Chương 11: Bản ghi âm và chương trình video âm nhạc

Điều 1101: Ghi không được phép và buôn lậu bản ghi âm và chương trình Video âm nhạc

(a). Hành vi không được phép: bất kỳ người nào không được sự đồng ý của người biển diễn hoặc những người biểu diễn liên quan:

(1). Ghi các âm thanh hoặc các âm thanh và hình ảnh của buổi trình diễn nhạc sống dưới dạng bản sao hoặc bản ghi, hoặc nhân bản các bản sao hoặc bản ghi của buổi trình diễn đó từ một bản ghi không được phép,
(2). Truyền hoặc phổ biến tới công chúng các âm thanh hoặc các âm thanh và các hình ảnh của buổi trình diễn nhạc sống, hoặc
(3). Phân phối hoặc đưa ra phân phối, bán hoặc chào bán, cho thuê hoặc mời thuê hoặc buôn bán bất kỳ bản sao hoặc bản ghi nào được ghi như quy định tại Điểm (1), không phụ thuộc vào việc ghi đó có xẩy ra tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hay không, sẽ thuộc đối tượng của các biện pháp thực thi quy định từ Điều 502 tới 509, với cùng mức độ như người vi phạm quyền tác giả.

(b). Định nghĩa: như được sử dụng trong Điều này, thuật ngữ "buôn bán" có nghĩa là vận chuyển, chuyển nhượng hoặc định đoạt quyền sở hữu khác với bất kỳ người nào, để thu về bất kỳ thứ gì có giá trị, hoặc tạo ra hoặc có được sự kiểm soát về ý định vận chuyển, chuyển nhượng hoặc định đoạt đó.

(c). Áp dụng: Điều này sẽ áp dụng đối với bất kỳ hành vi hoặc các hành vi mà xẩy ra vào hoặc sau ngày ban hành của Luật về các Hiệp định của vòng đàm phán uruguay.

(d). Không ưu tiên trước Luật của các Bang: không điểm nào trong Điều này có thể được diễn giải để huỷ bỏ hoặc hạn chế bất kỳ quyền hoặc các biện pháp thực thi theo Luật tiền lệ hoặc theo Luật của bất kỳ Bang nào.