25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 4/Điều 402

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 402. Ký hiệu quyền tác giả: bản ghi của bản ghi âm

Điều 402: Ký hiệu quyền tác giả: các bản ghi của các bản ghi âm

(a). Quy định chung: khi bản ghi âm được bảo hộ theo Điều luật này được công bố tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc bất kỳ một nơi nào khác thông qua sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, một ký hiệu quyền tác giả như quy định tại Điều này có thể được in trên các bản ghi của bản ghi âm được phân phối tới công chúng.

(b). Hình thức của ký hiệu: nếu một ký hiệu xuất hiện trên một bản ghi, nó phải bao gồm ba yếu tố sau:

(1). Biểu tượng ℗ (chữ P trong vòng tròn); và
(2). Năm công bố lần đầu của bản ghi âm; và
(3). Tên của chủ sở hữu quyền tác giả đối với bản ghi âm, hoặc chữ viết tắt mà tên của người này có thể được nhân biết, hoặc nhìn chung không thể hiểu khác về việc xác định chủ sở hữu; nếu nhà sản xuất bản ghi âm được nêu tên trên nhãn của bản ghi hoặc trên thùng bao gói, và nếu không có một tên nào khác xuất hiện có liên quan đến ký hiệu, tên của nhà sản xuất sẽ được coi là một phần của thông báo.

(c). Vị trí của thông báo: thông báo sẽ được in trên bề mặt của bản ghi, hoặc trên nhãn của bản ghi hoặc thùng bao gói theo cách thức và vị trí để có thể đưa ra một lưu ý khuyến cáo hợp lý về quyền tác giả.

(d). Giá trị chứng cứ của ký hiệu: nếu một ký hiệu quyền tác giả theo hình thức và vị trí quy định tại Điều này trên bản ghi hoặc các bản ghi đã công bố thì đối với những bản ghi này, trong một vụ xâm phạm quyền tác giả có bị đơn tham gia, sau này không có cơ sở nào sẽ được viện dẫn đưa vào lời bào chữa của bên bị đơn dựa trên cơ sở không biết sự vi phạm nhằm làm giảm nhẹ sự bồi thường thiệt hại thực tế hoặc theo luật, ngoại trừ quy định tại câu cuối của Điều 504(c)(2).