25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 7/Điều 707

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 707: Hình thức và công báo của Cục Bản quyền tác giả

(a). Danh mục hồ sơ trong đăng ký quyền tác giả: Cục trưởng sẽ biên tập và công bố công báo định kỳ danh mục tất cả các hồ sơ đăng ký quyền tác giả. Các danh mục này sẽ được chia thành các phần phù hợp với các loại hình tác phẩm khác nhau, và Cục trưởng có quyền suy xét để quyết định, trên cơ sở khả năng thực tiễn và thuận tiện, hình thức và chu kỳ xuất bản từng phần cụ thể đó.

(b). Các tài liệu khác: Cục trưởng sẽ cung cấp miễn phí theo yêu cầu, mẫu đơn đăng ký quyền tác giả và các tài liệu thông tin chung có liên quan tới chức năng của Cục Bản quyền tác giả. Cục trưởng cũng được phép cung cấp các thông tin tổng hợp, tài liệu tham khảo và các tư liệu khác mà người này cho là có giá trị đối với công chúng.

(c). Phân phối công báo: tất cả công báo của Cục Bản quyền tác giả sẽ được cung cấp cho việc sử dụng của các thư viện theo quy định tại Điều 1905 của Điều luật số 44, và, ngoại trừ cung cấp miễn phí này, công báo đó sẽ được đưa ra bán cho công chúng tại mức giá được xác định trên cơ sở chi phí in và phân phối.