25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 8/Điều 801

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 801. Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả: mục đích và thành lập

Điều 801: Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả: thành lập và mục đích hoạt động

(a). Thành lập: Thư viện Quốc hội, theo đề nghị của Cục trưởng được phép bổ nhiệm và thành lập Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả.

(b). Mục đích: tuỳ thuộc vào các quy định của chương này, mục tiêu của Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả là:

(1). Để đưa ra quyết định liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ nhuận bút quyền tác giả hợp lý như quy định tại Điều 114, 115 và 116, và đưa ra quyết định về các điều khoản và tỷ lệ thanh toán nhuận bút hợp lý như quy định tại Điều 118. Tỷ lệ áp dụng theo Điều 114, 115, và 116 sẽ được tính toán nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:
(A). Tối đa hoá việc đưa các tác phẩm sáng tạo tới công chúng;
(B). Tạo cho chủ sở hữu quyền tác giả sự đền bù xứng đáng với tác phẩm sáng tạo của họ và người sử dụng quyền tác giả có một mức thu nhập hợp lý trong các điều kiện kinh tế hiện tại;
(C). Cân bằng vai trò có liên quan của chủ sở hữu quyền tác giả và người sử dụng quyền tác giả trong sản phẩn được cung cấp tới công chúng đối với các đóng góp sáng tạo, đóng góp công nghệ, đầu tư vốn, chi phí, rủi ro có liên quan và đóng góp trong việc mở ra một thị trường mới về sự thể hiện và phương tiện sáng tạo trong việc phổ biến tác phẩm.
(D). Giảm thiểu bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với cơ cấu của các ngành công nghiệp có liên quan và đối với việc cản trở nói chung các hoạt động thực tiễn công nghiệp.
(2). Đưa ra các quyết định về việc điều chỉnh các tỷ lệ nhuận bút quyền tác giả tại Điều 111 chỉ duy nhất phù hợp với các quy định sau:
(A). Các tỷ lệ được lập theo Điều 111(d)(1)(B) có thể được điều chỉnh để cân bằng với (i) sự lạm phát hoặc giảm phát tiền tệ quốc gia hoặc (ii) sự thay đổi trong tỷ lệ trung bình tính đối với đối tượng đặt truyền cáp thường kỳ về các dịch vụ cung cấp truyền sóng thứ cấp cơ bản để duy trì cân bằng thực tế không đổi của lệ phí nhuận bút đối với từng đối tượng đặt truyền cáp thường kỳ mà đã tồn tại vào ngày ban hành của Luật này,với điều kiện là nếu các tỷ lệ trung bình này tính đối với đối tượng đặt truyền cấp thường kỳ về dịch vụ cung cấp truyền sóng thứ cấp cơ bản đã được tính như vậy mà các tỷ lệ trung bình này vượt quá sự lạm phát tiền tệ quốc gia, không một sự thay đổi nào trong các tỷ lệ được lập theo Điều 111(d)(1)(B) sẽ được cho phép: ngoài ra với điều kiện là không một sự tăng lên trong khoản lệ phí nhuận bút này sẽ được phép trên cơ sở bất kỳ sự giảm xuống nào trong số trung bình của tín hiệu từ xa tương tự đối với từng đối tượng truyền cáp. Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả có thể xem xét tất cả các yếu tố bao hàm liên quan đến việc duy trì các mức độ thanh toán này, như một yếu tố giảm nhẹ, không phụ thuộc vào việc ngành công nghiệp truyền cáp có bị kiềm chế bởi quy định tỷ lệ thu tiền đặt trước của cơ quan có thẩm quyền từ việc tăng các tỷ lệ này đối với các dịch vụ cung cấp truyền sóng thứ cấp cơ bản.
(B). Trong trường hợp mà luật và quy định của Uỷ ban truyền thông Liên Bang được sửa đổi bất kỳ thời điểm nào sau ngày 15 tháng 4 năm 1976, để cho phép chuyển tải qua hệ thống cáp các tín hiệu sóng truyền hình phụ thêm vượt ra ngoài khu vực dịch vụ địa phương của các trạm phát sóng nguyên thủy của các tín hiệu đó, tỷ lệ nhuận bút lập ra theo Điều 111(d(1)(B) có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm là các tỷ lệ đối với tín hiệu từ xa tương tự phụ thêm xuất phát từ việc chuyển tải đó là hợp lý theo phương hướng thay đổi có hiệu lực thông qua sự sửa đổi này đối với luật và quy định đó. Trong việc xác định sự hợp lý của các tỷ lệ được đề nghị theo sự sửa đổi luật và quy định của Uỷ ban truyền thông Liên Bang, Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả sẽ xem xét, cùng với các nhân tố khác, ảnh hưởng về mặt kinh tế đối với chủ sở hữu quyền tác giả và người sử dụng, với điều kiện là không một sự điều chỉnh nào trong các tỷ lệ nhuận bút này sẽ được thực hiện theo Đoạn này đối với bất kỳ tín hiệu từ xa tương tự nào hoặc bộ phận của chúng được thực hiện thông qua (i) việc chuyển tải bất kỳ tín hiệu được phép nào theo luật và quy định của Uỷ ban truyền thông Liên Bang có hiệu lực và ngày 15/4/1976, hoặc việc chuyển tải tín hiệu cùng loại (đó là loại tín hiệu độc lập, hệ thống hoặc giáo dục phi thương mại) thay thế cho tín hiệu được phép này, hoặc (ii) tín hiệu truyền hình được chuyển tải lần đầu sau ngày 15/4/1976, theo luật và các quy định bị bãi bỏ cụ thể của Uỷ ban truyền thông Liên Bang như luật và quy định đã có hiệu lực vào ngày 15/4/1976.
(C). Trong trường hợp mà bất kỳ thay đổi nào trong luật và quy định của Uỷ ban truyền thông Liên Bang đối với chương trình thể thao và điểm báo độc quyền sau ngày 15/4/1976, các tỷ lệ lập ra theo Điều 111(d)(1)(B) có thể được điều chỉnh nhằm đảm bảo là các tỷ lệ này là hợp lý theo phương hướng của những sự thay đổi đối với các luật và quy định này, nhưng bất kỳ sự điều chỉnh nào thuộc loại này chỉ áp dụng đối với các tín hiệu truyền hình chịu sự điều chỉnh được chuyển tải thông qua các hệ thống đó chịu sự điều chỉnh của sự thay đổi đó.
(D). Giới hạn tổng doanh thu được lập ra theo Điều 111(d)(1)(C) và (D) sẽ được điều chỉnh để cân bằng với sự lạm pháp hoặc giảm pháp tiền tệ quốc gia hoặc những sự thay đổi trong tỷ lệ trung bình tính đối với các đối tượng đặt truyền cáp hệ thống thường kỳ về các dịch vụ cung cấp truyền sóng thứ cấp cơ bản nhằm duy trì giá trị đồng dollar thực tế không đổi của sự miễn giảm quy định tại Điều này; và tỷ lệ nhuận bút quy định tại Đoạn này sẽ không phải là đối tượng của sự điều chỉnh; và
(3). Để phân phối các khoản lệ phí nhuận bút được nộp tới cơ quan đăng ký quyền tác giả theo Điều 111, 116, 119(b) và 10003, và để quyết định, trong trường hợp có tranh chấp, sự phân phối các khoản lệ phí đó.

(c). Các quy tắc: Thư viện Quốc hội, theo đề nghị của Cơ quan đăng ký bản quyền, trước khi Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả được nhóm họp, có thể đưa ra bất kỳ quy tắc về thủ tục hoặc trình tự nào mà sẽ áp dụng đối với các thủ tục được tiến hành bởi Ban này.

(d). Hỗ trợ hành chính của Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả: Thư viện Quốc hội, theo đề nghị của Cơ quan đăng ký bản quyền, sẽ cung cấp cho Ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả các dịch vụ hành chính cần thiết liên quan tới các thủ tục theo quy định tại Chương này.