Luật Quy hoạch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2017/Phụ lục I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quy hoạch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2017
Phụ lục I. DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA

PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Luật Quy hoạch số 21/2017QH14)

Phụ lục I
DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA

TT TÊN QUY HOẠCH
I KẾT CẤU HẠ TẦNG
1 Quy hoạch mạng lưới đường bộ
2 Quy hoạch mạng lưới đường sắt
3 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển
4 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc
5 Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
6 Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
7 Quy hoạch tổng thể về năng lượng
8 Quy hoạch phát triển điện lực
9 Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt
10 Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông
11 Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản
12 Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi
13 Quy hoạch hệ thống du lịch
14 Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao
15 Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập
16 Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm
17 Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
18 Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
19 Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội
20 Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
21 Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
22 Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế
23 Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia
24 Quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng
25 Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy
26 Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn
27 Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
II SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN
28 Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
29 Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
30 Quy hoạch tài nguyên nước
31 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ
32 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản
33 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng
34 Quy hoạch lâm nghiệp
35 Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
36 Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng
37 Quy hoạch sử dụng đất an ninh
III BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
38 Quy hoạch bảo vệ môi trường
IV BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
39 Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học