Nam học Hán văn khoá bản/Bài 58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 五 十 八 課
虛 字

而 後 Nhi hậu = rồi sau, ensuite.

Cố = cho nên, c'est pourquoi.

量 有 升 斗 斛 石、而 後 知 多 寡、度 有 尋 丈 尺 寸、而 後 知 長 短、斤 有 權 𢖍、而 後 知 輕 重、故 欲 知 多 寡、必 量 以 較 之、欲 知 長 短、必 度 以 度 之、欲 知 輕 重、必 𢖍 以 秤 之、