Nam ngạn chích cẩm/Câu đối

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

CHÍCH LỤC MẤY CÂU ĐỐI GHÉP PHƯƠNG-NGÔN

Trọng của trọng công, của một đồng, công một nén,
Biết người biết của, người ba đứng, của ba loài.
Không thầy đố mày làm nên, ăn vóc học quen, cho biết hơn một ngày hay một chước.
Có tiền mua tiên cũng được, của đời người thế, chẳng ai giầu ba họ khó ba đời.
Sở Toà-án
Kiện gian bàn ngay, dâm có tang, đạo có tích,
Già đòn non nhẽ, quan cứ lịnh, lính cứ truyền.
Nguyên viết hữu, bị viết vô, yêu nhau nên tốt ghét nhau nên xấu,
Nói có sách, mách có chứng, khôn chẳng qua nhẽ khoẻ chẳng qua nhời.
Cửa hàng buôn bán
Gửi của chọn người, một mặt người mười mặt của,
Thuận mua vừa bán, trăm kẻ bán vạn người mua,
Bán hàng chiều khách, khách nhớ nhà hàng, nhà hàng không nhớ khách,
Họp chợ lấy người, người làm nên của, của chẳng làm nên người.
Thày thuốc
Có tật giật mình, cứu bịnh như cứu hoả,
Đứt tay hay thuốc, làm phúc như làm giầu.
Thợ may
Rộng kép, hẹp đơn, hay của nào chào của ấy,
Đông the, hè đụp, hết mùa nọ sang mùa kia.
Thợ ruộm
Đen đỏ đỏ đen nhờ sắc nước,
Thắm phai phai thắm trải mùi đời.
Đã chót giúng tay, xấu đều hơn tốt lỏi,
Quí hồ thuận mắt, thắm lắm lại phai nhiều.

CHUNG