Nghị quyết số 07 NQ/HĐNN8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 07 NQ/HĐNN8 về việc cử các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao  (1987) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 10 tháng 8 năm 1987.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 42 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí có tên sau đây làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII:

1. Huỳnh Việt Thắng,

2. Nguyễn Thị Ngọc Khanh,

3. Nguyễn Huân.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".