Nghị quyết số 08 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 08 NQ/HĐNN7 về việc thành lập bốn tiểu ban giúp việc của Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội  (1981) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 8 năm 1981.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 92, Điều 98 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 52 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Đồng ý cho Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội được thành lập bốn tiểu ban giúp việc sau đây:

1. Tiểu ban công nghiệp;

2. Tiểu ban nông nghiệp;

3. Tiểu ban ngân sách;

4. Tiểu ban phân phối, lưu thông và đời sống.

Điều 2[sửa]

Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".