Nghị quyết số 09 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 09NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Nghị định thư I ngày 08-6-1977 bổ sung các Công ước Giơnevơ ngày 12-8-1949 về bảo hộ nạn nhân trong các cuộc xung đột vũ trang quốc tế, mà Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký ngày 12-12-1977  (1981) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 8 năm 1981.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng ;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1[sửa]

Phê chuẩn Nghị định thư I ngày 8 tháng 6 năm 1977 bổ sung các Công ước Giơ-ne-vơ ngày 12 tháng 8 năm 1949 về bảo hộ nạn nhân trong các cuộc xung đột vũ trang quốc tế, mà Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ký ngày 12 tháng 12 năm 1977.

Điều 2[sửa]

Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".