Nghị quyết số 09 NQ/HĐNN8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 29 của Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự,

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí có tên sau đây làm Thẩm phán Tòa án quân sự cấp cao trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII:

1. Trịnh Xuân Bằng, Trung tá

2. Nguyễn Xuân Hệ, Đại tá

3. Vũ Đình Minh, Trung tá

4. Trần Văn Phú, Trung tá

5. Nguyễn Ngọc San, Trung tá

6. Phan Anh Tài, Trung tá

7. Trần Ngọc Tâm, Trung tá

8. Lê Đức Tụ, Trung Tá

9. Trịnh Ngọc Tụng, Đại tá

10. Vũ Đình Tháp, Trung tá

11. Tống Thi, Đại tá

12. Trần Hữu Thung, Trung tá.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".