Nghị quyết số 14 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 14NQ/HĐNN7 quy định đối với những vụ án tử hình mà tội trạng và chứng cứ rõ ràng, xét không thể ân giảm được thì áp dụng thủ tục lấy ý kiến tại nhà của các thành viên Hội đồng Nhà nước  (1981) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 8 năm 1981.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước ;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1[sửa]

Đối với những vụ án tử hình mà tội trạng và chứng cứ đã rõ ràng,

Xét không thể ân giảm được thì áp dụng thủ tục lấy ý kiến tại nhà của các thành viên Hội đồng Nhà nước.

Điều 2[sửa]

Thủ tục lấy ý kiến tại nhà như sau :

1- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước gửi đến các thành viên Hội đồng Nhà nước tờ trình về vụ án ;

2- Các thành viên Hội đồng Nhà nước ghi ý kiến của mình vào tờ trình, ký tên và gửi lại Chủ nhiệm Văn phòng ;

3- Chủ nhiệm Văn phòng tập hợp các ý kiến. Nếu toàn thể thành viên Hội đồng Nhà nước nhất trí tán thành bác đơn xin ân giảm thì trình Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký nghị quyết.

Điều 3[sửa]

Đối với những vụ án tử hình thấy có thể ân giảm, hoặc chưa rõ nên bác đơn hay ân giảm, hoặc ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khác với ý kiến của Chánh án Toà án nhân dân tối cao thì sau khi xin ý kiến Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng trình ra phiên họp để Hội đồng Nhà nước xét và quyết định.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".