Nghị quyết số 301 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 301 NQ/HĐNN7 về việc chuẩn y cho Ủy ban pháp luật của Quốc hội thành lập bốn tiểu ban giúp việc  (1983) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 2 năm 1983.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 52 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Chuẩn y cho Ủy ban pháp luật của Quốc hội thành lập bốn Tiểu ban giúp việc sau đây:

a) Tiểu ban Luật hình sự;

b) Tiểu ban Luật dân sự;

c) Tiểu ban Luật kinh tế và văn hóa;

d) Tiểu ban Luật tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

2. Thành phần của các Tiểu ban nói ở điểm 1, kể cả những thành viên không phải là đại biểu Quốc hội, do Ủy ban pháp luật của Quốc hội quyết định và báo cáo Hội đồng Nhà nước.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".