Nghị quyết số 460 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 460 NQ/HĐNN7 về việc giải thể Binh đoàn 678 thuộc Bộ Quốc phòng  (1983) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 21 tháng 11 năm 1983.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Hiệp định về hợp tác quân sự giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ký ngày 22 tháng 7 năm 1977;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

QUYẾT NGHỊ:

1. Giải thể binh đoàn 678 thuộc Bộ Quốc phòng được thành lập theo Lệnh số 63-LCT, ngày 28 tháng 6 năm 1978, của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, tổ chức lực lượng cụ thể của quân tình nguyện Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho phù hợp với tình hình mới.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".