Nghị quyết số 461 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 461 NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm Đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số nước  (1983) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 11 năm 1983.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm:

1. Đồng chí Nguyễn Giáp, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

2. Đồng chí Hoàng Bảo Sơn, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ôxtrâylia, kiêm nhiệm Đại sứ tại Niu Dilân và Cộng hòa Vanuatu.

3. Đồng chí Phan Thị Minh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Italia, nay kiêm nhiệm Đại sứ tại Vương quốc Tây Ban Nha.

4. Đồng chí Nguyễn Quang Tạo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ, nay kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Manđivơ.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".