Nghị quyết số 571 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 571 NQ/HĐNN7 về việc nâng lương cho cán bộ cao cấp của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước  (1984) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 10 năm 1984.

TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị quyết số 01NQ/HĐNN7 ngày 6 tháng 7 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước về tổ chức, nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước và được sự nhất trí của Ban Tổ chức Trung ương (Công văn số 1100/TCTW ngày 25 tháng 10 năm 1984),

QUYẾT ĐỊNH:

Đồng chí Nguyễn Hưng Định, công tác tại Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, hiện hưởng mức lương 170 đồng/tháng, nay được nâng lên mức lương 180 đồng/tháng (lương chính) kể từ ngày 01 tháng 11 năm 1984.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".