Nghị quyết số 701 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 701 NQ/HĐNN7 phê chuẩn hiệp ước hoạch định biên giới giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 1 năm 1986.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Phê chuẩn Hiệp ước hoạch định biên giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia, ký tại Nông-pênh ngày 27 tháng 12 năm 1985.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".