Nghị quyết số 704 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 704 NQ/HĐNN7 về việc thăng quân hàn từ cấp Trung tướng lên cấp Thượng tướng cho quân nhân  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 1 năm 1986.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 14 của Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên cấp Thượng tướng cho 10 đồng chí có tên sau đây:

1. Trần Sâm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

2. Lê Quang Hòa, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Thanh tra quân đội,

3. Đinh Đức Thiện, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

4. Phạm Ngọc Mậu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

5. Lê Ngọc Hiền, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam,

6. Nguyễn Minh Châu, Tư lệnh Quân khu 7,

7. Bùi Phùng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

8. Phùng Thế Tài, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam,

9. Vũ Lăng, Viện trưởng Học viện Lục quân,

10. Nguyễn Hữu An, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".