Nghị quyết số 778 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 778 NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm Đại tướng Lê Đức Anh giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 12 năm 1986.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 14 của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm đồng chí Lê Đức Anh, Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".