Phật lục/II-3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phật lục của Trần Trọng Kim
II-3. Dược-sư Lưu-li quang Phật

DƯỢC-SƯ LƯU-LY-QUANG PHẬT

藥 師 琉 璃 光 佛

Ở các chùa ít khi có tượng thờ đức Dược-sư Lưu-ly-quang Phật (Bhaisajyaguru), nhưng thường hay tụng kinh Dược sư Lưu-ly-quang Như-lai bản-nguyện 樂 師 琉 璃 光 如 來 本 願 經. Kinh ấy chép rằng: Văn thù Bồ-tát bạch đức Thích-ca mầu-ni Phật rằng: « Xin Phật diễn-thuyết danh-hiệu và những lời đại-nguyện của chư Phật cho các đệ-tử nghe ». Phật nói rằng : « Ở phương đông, cách cõi đất này gấp mười lần cát ở sông Hằng có một thế-giới, gọi là Tĩnh-lưu-ly 淨 琉 璃. Ở cõi thế-giới ấy có đức Phật, hiệu là Dược-sư Lưu-ly-quang Như-lai. Khi Ngài còn ở ngôi Bồ-tát, có phát mười-hai lời đại nguyện như sau này:

1.— Nguyện khi được chính-giác thì thân ta quang-minh rực-rỡ, chiếu khắp vô-lượng vô-số thế-giới và có đủ 32 tướng lạ, 80 thứ vẻ đẹp; thân ta đã vậy, lại làm cho hết thảy chúng sinh cũng giống như ta.

2.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, thân ta như ngọc lưu-ly, trong-sạch sáng-tỏ hơn mặt trời, mặt trăng; nếu chúng sinh có ai hôn-ám, sẽ nhờ cái sáng của ta mà tùy ý làm mọi sự-nghiệp.

3.— Nguyện khi ta được chứng chính-quả bồ-đề, thì đem cái trí-tuệ phương-tiện vô-biên vô-hạn mà giúp cho chúng sinh được thụ-dụng không bao giờ hết.

4.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai theo đạo khác, đều hết thảy an lập trong đạo bồ-đề.

5.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, hết thảy chúng sinh đều tu đạo trong-sạch, không ai phá giới mà làm điều-ác.

6.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai thân hình bất cụ, hoặc bị các bệnh tật xấu-xa khổ-sở, thì đều được đầy đủ ngay-lành đẹp-tốt.

7.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai lo-sợ, đau-yếu, nghèo-đói, cô-đơn, hễ nghe danh-hiệu của ta, thì được no đủ yên lành.

8.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, những người có nữ-thân đều được chứng chính-pháp.

9.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, hết thảy chúng sinh giải-thoát ra ngoài lưới ma, mà tu bồ-tát hạnh.

10.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai bị hình-phạt, phải tù-tội, hoặc bị tàn-hại gì, thì nhờ phúc-lực của ta mà được giải-thoát hết cả.

11.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai đói khát mà làm những điều ác-nghiệp, thì ta làm cho được no-ấm và biết mùi đạo vị.

12.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai rét-mướt, thì ta làm cho ấm-áp, có đủ áo quần được như ý muốn.

Bởi có những lời đại-nguyện ấy, cho nên những khi người ta làm chay làm đàn xong, hoặc khi ai có bệnh-tật, thường hay tụng kinh Dược-sư để cầu tiêu-giải các tai-nạn.