Quảng Tế ký thắng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Giang Nam, Hồ Bắc địa tương lân
Nhật nhật phồn hoa bất ký xuân
Ngọc địch lâu đầu thiên thượng khúc
Thùy dương môn ngoại họa trung nhân
Tất bồn dục điếm khuynh phi tạo
Ngọc thủ Hồ cơ khoái tế lân
Dục điển túc sương mưu nhất túy
Nại hà đầu dĩ bạch như ngân.