Quốc văn trích diễm/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

40. — VỊNH TRIỆU-ẨU

Khí thiêng Lô Tản 1 đúc nên người,
Chẳng những trai hay gái cũng tài.
Vùng vẫy non sông ba thước vú 2,
Xông pha tên đạn một đầu voi 3.
Thằng Ngô gan thỏ 4 kinh gần rụng,
Cửa tướng con dòng 5 đích chẳng sai.
Thua được sự thường chi sá kể,
Nữ-nhi ái-quốc tiếng muôn đời.

CHÚ THÍCH. — 1. Là sông Lô chảy qua Tuyên-quang và núi Tản-viên ở Sơn-tây. — 2. Sử chép rằng vú bà dài tới ba thước. — 3. Bà thường cưỡi voi ra đánh trận. — 4. Giống thỏ rất nhát. — 5. Là con nhà dòng dõi, vì bà là em ông Triệu-quốc-đạt cũng khởi nghĩa đánh quân Ngô bấy giờ.