Quốc văn trích diễm/Hoàng Cao Khải

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

HOÀNG-CAO-KHẢI 黃 高 啓

Tướng-công người Hà-tĩnh, đậu cử-nhân, làm quan tới Phụ-chánh đại-thần triều vua Thành-Thái, hàm Thái-tử thái-phó, văn-minh-điện đại-học-sĩ, tước Duyên-mậu quận-công. Trước tướng-công từng làm quan ngoài Bắc-kỳ, đi đánh dẹp các nơi, sau sung chức kinh-lược Bắc-kỳ. Hay chữ mà nôm cũng hay, có soạn nhiều sách rất có giá-trị về đường sử học nước nhà: Việt-nam-sử yếu, Việt-nam nhân-thần giám, Việt sử kính, ba quyển ấy tướng-công đều tự dịch ra quốc-văn. Về phần văn nôm, có tập Vịnh-nam-sử, tập Làm con phải hiếu, tập Đàn bà nước Nam[1] và hai vở tuồng: Tây Nam đắc bằng Tượng-kỳ khí xa.[2]

   
Chú thích

  1. Mấy tập này có đăng trong Đông-dương tạp-chí.
  2. Hai cuốn này hiệu Đông-Kinh ấn-quán ở Hà-nội đã in bán.