Tây Nam đắc bằng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tây Nam đắc bằng  (1916) 
của Hoàng Cao Khải

Vở tuồng nói về việc Nguyễn Ánh gặp được Bá Đa Lộc nhờ cầu viện nước Pháp. Bản quét của Thư viện Quốc gia Việt Nam thiếu các trang từ 3 đến 6, hiện chưa tìm được trang thiếu.

TÂY-NAM ĐẮC BẰNG

西南得朋

của quan

Nguyên Phụ-chánh đại-thần, Thái-tử Thái-phó
Văn-minh điện đại-học-sĩ
Duyên-mậu quận-công
Thưởng thụ đệ nhị đẳng Bắc-đẩu bội-tinh

HOÀNG THÁI-XUYÊN

Soạn ra


IN LẦN THỨ NHẤT

Tous droits réservés y compris droits
de représentation

Prix: 0$30HANOI

IMPRIMERIE TONKINOISE
14-16, Rue du Coton, 14-16


1916


Sách này đã ký tại Tòa để giữ bản quyền, cấm không ai được in lại, hoặc bắt chước lối mà làm, hoặc đem ra mà hát ở các nhà hát.

MỤC LỤC

Pages
Bài diễn tích
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3
Những vai trò
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6

ĐOẠN THỨ NHẤT
Chia làm 6 cảnh

Cảnh thứ I. Chiếm Gia-định, Tây-sơn nổi loạn,
Qua Tiêm-la, Nguyễn-chúa cầu binh
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7
Cảnh thứ II. Tôi theo vua, xiết nỗi gian lao,
Chúa khuyên tướng, dùng lời yên ủi
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9
Cảnh thứ III. Thày vẽ chước, nên theo Đại-pháp,
Chúa đưa thư, chót hẹn Tiêm-la
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
10
Cảnh thứ IV. Cầu Tiêm tướng, phải thua một trận,
Tìm mẫu thân, kể hết mọi lời
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12
Cảnh thứ V. Ông Giám-mục, sẵn lòng giúp nước,
Bà Hoàng-phi, quyết ý giao con
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15
Cảnh thứ VI. Thuyền hải-đảo, xa xôi nghìn dặm,
Tửu tàn-đình, ly biệt tam bôi
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18

ĐOẠN THỨ NHÌ
Chia làm 5 cảnh

Cảnh thứ I. Phú-quốc đảo, nghinh hồi mẫu giá,
Gia-định thành, hễ vọng vương-sư
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21
Cảnh thứ II. Đón quốc-lão, mở cờ giang thượng,
Ngu mẫu-thân, tấu nhạc quân trung
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
23
Cảnh thứ III. Thành đại-sự, luận công hành thuởng,
Tiêm nghịch-thù, khiển tướng sai binh
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
24
Cảnh thứ IV. Mẫn quốc-lão, vội vàng tạ thế,
Giao Tử-hoàng, chu trí đưa tang
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
27
Cảnh thứ V. Trạch cát địa, Định-thành yên táng,
Đọc tế văn, Hoàng-tử trí ai
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
29


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm 1933, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.