Quốc văn trích diễm/Lê Thánh Tôn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

LÊ THÁNH-TÔN 黎 聖 宗

Vua Thánh-tôn là một ông anh-quân đời nhà Lê. Ngài trị vì từ năm 1460 đến năm 1497. Trong đời ngài, không những ngài sửa sang việc chánh-trị, ngài lại lưu tâm đến việc văn-học lắm. Ngài họp 28 người văn-thần thành một hội văn-học gọi là « Tao đàn nhị thập bát tú » mà ngài tự làm đại-nguyên-súy (soái)• Ngài soạn nhiều thơ văn chép trong bộ Thiên-nam dư hạ tập.

Ngài lại tự làm 9 bài thơ để tựa vào khúc hát gọi (kêu) là Quỳnh-uyển cửu ca. Ngài cũng ngâm vịnh nhiều thơ nôm: hoặc nhân khi ngài đi đánh nước Chiêm-thành, hoặc những lúc ngài thưởng ngoạn các thắng-cảnh.

Nay còn truyền lại được ít nhiều bài.