Sách quan chế/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

GENDARMERIE. — CUỘC TUẦN THÀNH.

Commandant du détachement.

Thành thủ húy, Đốc toán.