Sách quan chế/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

ARTILLERIE. — CUỘC MẢ PHÁO.

Chef d’escadron, commandant.

Đốc lảnh.