Sách quan chế/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

JUSTICE MILITAIRE. — QUÂN CHÁNH.

Conseil de révision.

Conseil de guerre permanent.

Hội tra điểm về việc binh.

Tòa binh thường xuyên; có đổng lý, có đề thẩm, có phái hủy, có đại đề, có thơ ký.