Sách quan chế/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

SERVICE MÉDICAL. — VIỆC ĐIỀU HỘ

Corps de santé de la marine.

Médecin en chef.

Médecin principal.

Ti điều hộ thuộc thủy.

Quan năm vành vàng, quản việc điều hộ.

Ngự y, Y chánh.


Conseil de santé.

Hội đồng lương y.


Conseil d’hygiène et de salubrité.

Hội lo việc dự phòng cho khỏi tật bịnh, Huệ dân cuộc.

Ti điều hộ, có qnan ba, quan hai, quan một, cùng có nhiều hạng: có ông hay việc trồng trái, có ông hay việc mổ xẻ, có ông hay việc làm thuốc cho trâu, ngựa vân vân, nghĩa là hay về: ngưu mả kinh.