Sách quan chế/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

POIDS ET MESURES. — QUYỀN HOÀNH, CÂN LƯỜNG.

Vérificateur.

Chức tra việc cân lường, Thủ cuộc, có người tùy tùng.