Sách quan chế/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của
Direction du port de commerce. — Cuộc hay về cửa buôn bán

DIRECTION DU PORT DES COMMERCE. — CUỘC HAY VỀ CỬA BUÔN BÁN.

Capitaine du port, chef du service des pilotes.

Lieutenant du port.

Maitre du port.

Pilotes.

Quan thủ ngữ, đốc việc hoa tiêu.

Thừa biện tấn.

Đội tấn. Có thông ngôn, ký lục Annam phụ sự.

Các hoa tiêu.