Sách quan chế/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

PRISON CENTRALE. — KHÁM CHÁNH.

Directeur.

Gardien chef.

Greffier comptable.

Gardiens.

Commission de surveillance.

Quản việc.

Đề lao, tư ngục.

Điển bộ.

Quân canh

Hội phái viên coi giữ việc khám.

— Có quan Thống lý làm chủ, lại có nhiều viên quan bậc lớn vào trong hội ấy. Có membres de droit, là chánh phái viên, có membres ordinaires, phái viên chọn riêng.