Sách quan chế/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

IMPRIMERIE COLONIALE. — CUỘC NHÀ IN QUAN HẠT.

Chef du service.

Sous-chef.

Comptable.

Quản việc.

Phó việc.

Tri bộ.

— Có agents, là chức việc, có compositeurs, lảnh việc sắp chữ, đều có nhiều hạng, lại có hạng nhựt công, kêu là journalier. Có chức việc coi máy, có chức việc đóng xếp, cũng nhiều hạng.