Sách quan chế/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

QUAC TỬ GIÁM, 國子監

instruction publique.

Quản lý đại thần 管理大臣 2 ông, đều có chỉ chọn riêng.

Tế tửu, 祭酒 1; Tư nghiệp, 司業 2; Học chánh, 學政 2; Giám thằng, Điển bộ, Điển tịch, đều 1 người; vị nhập lưu 6.

Chưởng phép thành duân[1] dỉ giáo quấc tử cùng các con dân tuấn tú để mà chọn dùng. Giám thằng chưởng học qui, đốc bài vở, xét sự siêng năng, phân định bổng học; điển bộ, chưởng bộ thơ; điển tịch chưởng kinh sữ. Hội điển nhà Thanh có chức bác sĩ chưởng việc cắt nghĩa kinh sữ; có chức trợ giáo, bạn độc, chánh tự, phụ việc dạy dổ. Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định quan chế: chức Tế tửu chánh tứ phẩm; Tư nghịệp tùng tứ phẩm: Học chánh tùng lục phẩm; Giám thằng chánh thất phẩm; Điển bộ tùng bát phẩm; Điển tịch tùng cửu phẩm.

Hiệu Thiệu-trị năm đầu, có chỉ dụ rằng: « quấc tử giám hệ thành duân chi địa, nghi biểu du quan, nguyên trước dùng hai đại thần kiêm lảnh; cho tới bây giờ có chức Thái bảo, Văn minh điện Đại học sĩ, là Trương-đăng-Quế, chiếu cố mà thôi; nay cho chức Đông các Đại học sĩ, là Võ-xuân-Cẩn, đồng kiêm lảnh quấc tử giám sự vụ; đơn ngoạt để cho Trương-đăng-Quế; song ngoạt thì về Vỏ-xuân-Cẩn, tùy việc phải làm, chiếu y theo lệ trước mà thi hành. »


   
Chú thích

  1. Nhà học làm cho nên tài đức.