Sách quan chế/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của
Tôn học sở. — Lycée consacré à l’instruction des Princes

TÔN HỌC SỞ, 尊學所

lycée consacré à l’instruction des princes.

Hoàng thân công 1 ông, đổng việc; Hàn lâm viện Thị độc học sĩ, 2; dùng người Tôn thất làm Tổng quản; Thị giảng học sĩ, 1; Thị độc, 1; chánh cửu phẩm thơ lại, 1, dụng người có văn học; vị nhập lưu thơ lại, 2; dùng người trong các bộ Lại, Lễ, Binh, Hình, bốn bộ.