Sách quan chế/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

HÀNH NHƠN TI, 行人司

bureau des interprètes.

Chuyên hay dịch nói tiếng các nước lạ.

Hiệu Minh-mạng năm thứ ba, có đặt hành nhơn ti, hành nhơn trật chánh cửu phẩm.

Năm thứ năm, đặt thông ngôn trật tùng bát phẩm.

Năm thứ tám, đặt thông dịch, chánh thất phẩm.

Lại đặt chánh bát phẩm hành nhơn, chánh cửu phẩm hành nhơn.

Năm thứ mười lăm, nghị chuẩn cho những người nguyên có tập tiếng cùng biết chữ Tây thì cho làm cai đội, lảnh hành nhơn ti, lại những người học tiếng Quản-đông, tiếng Xiêm, tiếng Lào, tiếng Chà-và, đều cho vào hành nhơn ti làm một vệ.